PHYTON, International Journal of Experimental Botany